De website van Dila Watersport is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Hoewel de informatie op Dila Watersport haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Dila Watersport streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Dila Watersport geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Dila Watersport aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Dila Watersport op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dila Watersport. Alle rechten zijn voorbehouden. Hoewel Dila Watersport ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Dila Watersport geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. 

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Dila Watersport wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

2013 Dila Watersport